MJU Vlada RS SIGEN-CA Overitelj na MJU English

Prijavne službe SIGEN-CA za organizacije - poslovne subjekte (pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti)

 

 

Konec avgusta 2000 je začel veljati junija 2000 sprejeti Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/2000) ter zatem tudi Uredba o pogojih za elektronsko poslovanje in podpisovanje (Uradni list RS, št. 77/2000 in št. 2/2001). Marca 2004 je bil zakon dopolnjen z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu - ZEPEP-A. Uradno prečiščeno besedilo zakona je bilo objavljeno 9.9.2004 v Uradnem listu št.98/2004.

Zakon v svojem 15. členu določa, da je elektronski podpis enakovreden lastnoročnemu podpisu, če gre za varen elektronski podpis, ki je overjen s kvalificiranim potrdilom. Za poslovanje fizičnih in pravnih oseb z javno upravo taka kvalificirana potrdila izdaja Ministrstvo za javno upravo (MJU), ki pa mora v skladu z zakonom in uredbo zagotoviti prijavno službo, ki vsakega prosilca za kvalificirano potrdilo pri prevzemu zahtevka za potrdilo tudi identificira z veljavnim osebnim dokumentom s sliko.

Naloge prijavne službe SIGEN-CA so:

  • preverjajo istovetnost bodočih imetnikov,
  • sprejemajo in preverjajo podatke v zahtevku za pridobitev potrdil,
  • sprejemajo in preverjajo podatke v zahtevku za preklic potrdil,
  • izdajajo potrebno dokumentacijo imetnikom oz. bodočim imetnikom,
  • zahtevke na varen način posredujejo na SIGEN-CA.

Institucije, ki opravljajo naloge prijavne službe, pooblasti overitelj na MJU. Izpolnjevati morajo pogoje za opravljanje nalog prijavnih služb, ki jih določi in objavi overitelj na MJU.

Prijavna služba za pridobitev digitalnih potrdil za poslovne subjekte od 9. julija 2003 dalje deluje na finančnih uradih Finančne uprave Republike Slovenije.

Postopek za pridobitev digitalnih potrdil za poslovne subjekte, od oddaje zahtevka za pridobitev potrdila prijavni službi do imetnikovega prevzema potrdila, prikazuje spodnja slika.

Odgovorna oseba organizacije, kjer je bodoči imetnik potrdila zaposlen, jamči za identiteto bodočega imetnika potrdila, ki jo je preverila v skladu z 31. členom in drugimi določili ZEPEP.

Odgovorna oseba skupaj z bodočim imetnikom potrdila izpolni zahtevek za pridobitev potrdila in ga odda bodisi osebno na finančnem uradu, bodisi posebej v ta namen s strani odgovorne osebe pooblaščena oseba za oddajo zahtevka - v nadaljevanjeu pooblaščena oseba, ki lahko osebno odda zahtevek namesto odgovorne osebe poslovnega subjekta. Zaposleni na prijavni službi na podlagi ustrezne dokumentacije preveri podatke o organizaciji, pooblaščeni osebi, odgovorni osebi in bodočih imetnikih, zanesljivo ugotovi istovetnost pooblaščene osebe, preveri verodostojnost podatkov v registrih oz. podatkovnih bazah DURS ter preveri stanje pogodbe med organizacijo in overiteljem na MJU. Pravilno izpolnjen in ustrezen zahtevek nato na zanesljiv način posreduje Ministrstvu za javno upravo (oziroma izdajatelju SIGEN-CA). V primeru, da gre za oddajo prvega zahtevka s strani organizacije oz. če gre za novo pogodbo po preteku prejšnje pogodbe, prejme pooblaščena oseba novo Pogodbo o upravljanju s kvalificiranimi potrdili SIGEN-CA za poslovne subjekte.

Po podpisu pogodbe s strani odgovorne osebe organizacije in direktorja MJU pripravi overitelj digitalnih potrdil na MJU rezervacijo potrdila, t.j. referenčno številko in avtorizacijsko kodo, ki sta unikatni za vsakega bodočega imetnika digitalnega potrdila posebej. Referenčno številko overitelj pošlje bodočemu imetniku digitalnega potrdila po elektronski pošti, avtorizacijsko kodo pa s poštno pošiljko. S pomočjo obeh številk in navodil za uporabo digitalnih potrdil imetnik nato prevzame svoje digitalno potrdilo.

© Overitelj na Ministrstvu za javno upravo RS